March 5, 2024 | +022402992 | doctorat@ase.md
  • Susţinerea Tezei de doctorat

Studiile superioare de doctorat finalizează cu susținere, în ședința publică, a tezei de doctorat și conferirea titlului științific de doctor.

Teza de doctorat este o lucrare științifică originală, care prevede soluționarea unei probleme științifice actuale, importante pentru domeniul de cunoaștere respectiv. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă responsabilitatea menționării surselor pentru orice material preluat, pentru corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și argumentelor exprimate. Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate și de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului.

Teza de doctor este însoțită de un rezumat, redactat în limba română și în una din limbile de circulație internațională, care conține reperele conceptuale ale cercetării, ideile și concluziile principale ale tezei, identifică noutatea științifică și importanța rezultatelor obținute.

Teza de doctor trebuie să fie însoțită de cel puțin 5 lucrări științifice publicate la tema acesteia (cu un volum total de cel puțin 2,0 c.a.), dintre care:

  1. minimum 3 articole (fiecare de cel puțin 0,33 c.a.) în reviste științifice de specialitate, dintre care 2 în reviste diferite și 1 fără coautor;
  2. cel puțin 2 comunicări publicate la foruri științifice, inclusiv 1 la un for internațional, fără coautori.

    Tezele sunt scrise în limba română. La o solicitare motivată, teza poate fi scrisă și în altă limbă de circulație internațională (engleză, franceză, rusă). În acest caz, este obligatorie elaborarea rezumatului și în limba română.

    Teza de doctorat este redactată conform unui format-tip, stabilit de ANACEC în Ghidul privind redactarea tezei de doctor.

    Conform Hotărârii Guvernului nr.1007/ 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, art. 200, “studenții-doctoranzi care au început programul de studii superioare de doctorat înaintea intrării în vigoare a acestui Regulament își continuă studiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înmatriculării lor”. Ca urmare, la moment sunt valabile 2 proceduri de susținere a tezei de doctorat:

1. Procedura de susținere a tezei de doctor pentru doctoranzii înmatriculați începând cu anul 2015

2. Procedura de susținere a tezei de doctor pentru doctoranzii înmatriculați până în anul 2015

Întregul set de Formulare necesare organizării susținerii tezei de doctor este oferit de către Școala doctorală ASEM.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.