October 4, 2023 +022402992scldoct@ase.md

Programul de pregătire universitară avansată

Home / Studii / Programul de pregătire universitară avansată

Obiectiv

Programul de pregătire universitară avansată reprezintă un ansamblu de discipline (4 obligatorii și 4 opționale) și activități pe care doctoranzii sunt obligați să le parcurgă în primul an de studii doctorale. Obiectivul lui principal este formarea doctoranzilor în vederea dobândirii de competențe de cercetare științifică și abilități de utilizare a acestor cunoștințe.

Lista competențelor cheie pentru nivelul 8 ISCED 

Mod de organizare

Programul se desfășoară în baza cerințelor Planului – cadru pentru studiile superioare de doctorat și a Planului de învățământ, elaborat de Consiliul Școlii doctorale și aprobat de Senatul ASEM. Conținutul disciplinelor este reflectat în curriculum-urile disciplinelor, elaborate în cadrul departamentelor ASEM și aprobate de Consiliul Școlii doctorale ASEM.

Activitățile didactice se organizează în formă de module, prin pregătire în formațiuni de studiu (cursuri, seminare, laboratoare) și prin activități de pregătire individuală.

Mod de evaluare

Parcurgerea Programului de pregătire avansată permite acumularea a 40 credite transferabile de studiu pentru cursuri obligatorii și opționale. Cursurile obligatorii și opționale se încheie cu probe de examinare. Nota minimă de promovare la probele de examinare este 8. Nepromovarea acestor probe în termenul stabilit atrage după sine exmatricularea studentului-doctorand. Doctoranzii care au fost exmatriculați pentru nereușită pot candida la un nou concurs de admitere doar la locuri cu taxă.