March 5, 2024 | +022402992 | doctorat@ase.md
 • Conducătorii Științifici

Pe parcursul elaborării tezei de doctorat, doctorandul este ghidat de un conducător de doctorat. Calitatea de conducător de doctorat o poate deține doar persoana abilitată cu drept de conducere a doctoranzilor, acest drept fiind atribuit de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Rolul conducătorului de doctorat

În procesul de ghidare a doctoranzilor, conducătorul de doctorat trebuie să realizeze următoarele funcții:

 • asistență în selectarea sau redactarea temei de cercetare;
 • consultanță în trasarea Planului individual de studii și cercetare al doctorandului și monitorizarea permanentă a îndeplinirii lui;
 • asistență în întocmirea variantei inițiale a planului tezei de doctorat;
 • orientare în documentarea bibliografică;
 • orientare către cele mai eficiente metode de cercetare;
 • îndrumarea teoretică și metodologică în elaborarea referatelor științifice 1, 2 și 3;
 • încurajarea doctorandului în dezvoltarea abilităților de autonomie intelectuală și capacitate de gândire critică;
 • consultanță în pregătirea comunicatelor la manifestările științifice și în scrierea articolelor științifice;
 • îndrumare în scrierea și redactarea tezei de doctorat;
 • asistență în procedurile de susținere publică a tezei de doctorat.

Monitorizarea rezultatelor activității științifice a doctoranzilor este efectuată  de conducător  pe parcursul anului și în cadrul atestării anuale.

Lista persoanelor abilitate cu drept de conducere a doctoranzilor 

Rolul comisiei de îndrumare

 • monitorizarea parcursului tezei de doctor conform graficului stabilit în Planul individual de studii și cercetare al studentului-doctorand;
 • supravegherea calităţii investigaţiilor efectuate de studentul-doctorand în cadrul examinării referatelor științifice;
 • depistarea şi soluţionarea eventualelor dificultăţi apărute în procesul de elaborare a tezei;
 • constatarea gradului de finalizare a tezei conform cerinţelor prevăzute de procedura de atestare;
 • consolidarea relației conducător de doctorat – student-doctorand prin furnizarea de consiliere și mediere.

În calitate de membri ai comisiei de îndrumare sunt selectate persoane cu interese și abilități complementare celor posedate de conducătorul de doctorat, care sunt disponibili pentru a participa la ședințele convocate și care nu se află în conflict de interese cu conducătorul sau cu alți membri ai comisiei.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.