September 21, 2019 +022402992scldoct@ase.md
  • Admiterea 2018

În ASEM studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă. Durata ciclului de studii cu frecvenţă la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de doctorand.

La concursul de admitere participă cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, cu media generală nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9.

Condiţiile de admitere şi de studii pentru cetăţenii străini şi apatrizi sunt aceleaşi ca pentru cetăţenii Republicii Moldova. Admiterea se efectuează în baza unor acorduri interstatale sau în baza de contracte individuale, cu acordul ministerului de resort al Republicii Moldova.

Procedura de înscriere

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la un singur program de doctorat Plan admitere 2018.

Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă dosarul de înscriere la concurs. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. După încheierea perioadei de înscriere specialitatea ştiinţifică şi forma de învăţământ nu pot fi modificate!

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face centralizat, la bir.608 B. Pentru toate activităţile legate de admitere prezenţa fizică a candidatului este obligatorie.

Actele urmează a fi depuse de la 2 septembrie până la 2 octombrie 2019

pe adresa:Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, etajul 6, biroul 608

tel.022-402-992, 022-402-778, 079073067, e-mail – vbacioi@ase.md
Responsabil Directorul Școlii doctorale ASEM, Eugenia Feuraș

Probele de admitere  Vezi orarul

Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe:

  1. Prima probă de admitere este cea de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care va fi apreciată cu calificativul admis sau respins. Vezi cerinţele şi exemplu de test
  2. A doua probă de admitere este examenul la specialitate sub forma susţinerii, în faţa conducătorului de doctorat care urmează să îndrume studentul-doctorand, a referatului ştiinţific, care va fi apreciat cu notă.  Vezi cerinţele

Reexaminarea nu se admite, dar se permite contestarea rezultatelor examinate.

Studenți-doctoranzi înmatriculați la studiile de doctorat în 2017. Vezi Ordinul de înmatriculare buget  contract cotutela