July 29, 2021 +022402992scldoct@ase.md

Noutăți

Home / Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători ASEM, 2017

În perioada 28 – 29 aprilie 2017 va avea loc Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători. În cadrul lui se preconizează crearea unor secţii tematice pentru doctoranzi:

Secţiunea 1 La specialităţile:

 • 522.01. Finanţe;
Secţiunea 2 La specialităţile:

 • 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Secţiunea 3 La specialităţile:

 • 521.01. Teorie economică şi politici economice
 • 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
 • 154.01. Geografie economică şi socială
Secţiunea 4 La specialităţile:

 • 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
 • 521.04. Marketing şi logistică
Secţiunea 5 La specialităţile:

 • 523.01. Cibernetică şi informatică economică
 • 523.02. Statistică economică
 • 122.02. Sisteme informatice
Secțiunea 6 La specialităţile:

 • 552.01. Drept constituțional
 • 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
 • 553.01. Drept civil
 • 554.01. Drept penal și execuțional penal

Programul Simpozionului Știinţific

Participarea doctoranzilor la Simpozion este obligatorie, ea fiind evaluată în credite.

Rezultat al Simpozionului va fi editarea unui volum separat a articolelor doctoranzilor în limba engleză, cu respectarea următoarelor cerinţe:

 1. Denumirea articolului;
 2. Numele, prenumele doctorandului /ei;
 3. Rezumatul articolului (circa 100 cuvinte);
 4. Cuvinte-cheie
 5. Clasificarea JEL

Conţinutul articolului trebuie să conţină următoarea structură:

 1. Introducerea (cu indicarea scopului cercetării)
 2. Analiza surselor bibliografice în domeniul problemei cercetate
 3. Metodologia cercetării
 4. Rezultatele obținute
 5. Concluzii
 6. Lista referinţelor bibliografice

Volumul articolului se presupune a fi în limita 5 – 10 pagini şi prezentat pentru publicare în limba engleză.

Cerinţe de tehnoredactare:

 • Format A4, editorul Word sub Windows, titlul centrat se culege cu majuscule, sub titlu, în partea dreaptă, se indică prenumele şi numele complet al autorului(lor), denumirea instituţiei.
 • Textul se va culege la intervalul de 1,5, mărimea literei – 12.

Forma şi termenele de prezentare:

 • Participanţii prezintă până la 20 aprilie 2017 (la Şcoala doctorală, bir.608, bl.B) titlurile comunicărilor (în limba română sau rusă), prenumele şi numele complet al autorului, instituţia.
 • Textul articolului (în limba engleză) se prezintă pe suport de hârtie şi pe suport electronic, cu semnătura autorului şi a conducătorului ştiinţific, imediat după terminarea lucrărilor pe secţiuni, la Şcoala Doctorală, bir.608, bl.B.
 • Comunicatele (în limba română sau rusă) la simpozion necesită a fi prezentate în PowerPoint

Prezenţa doctoranzilor la discuţii pe tot parcursul desfăşurării Simpozionului este obligatorie.

Vă dorim succese şi vă aşteptăm cu drag !