September 19, 2017 +022402992scldoct@ase.md

Susţinerea tezei în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS)

Home / Susţinerea Tezei de doctorat / Susţinerea tezei în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS)

Consiliul ştiinţific specializat se consideră format din ziua semnării ordinului de formare al acestuia de către preşedintele CNAA, emis în baza deciziei Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice privind formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc.

Durata de împuternicire a CŞS ad-hot pentru examinare şi susţinere a tezei de doctor sau doctor habilitat se stabileşte pe o perioada de 9 luni din ziua semnării ordinului de formare a acestuia. La solicitarea întemeiată a senatului ASEM, această durată poate fi prelungită pentru un termen de 3 luni. Dacă CŞS ad-hoc nu a organizat susţinerea publică a tezei de doctor sau doctor habilitat în perioada de împuternicire a acestuia (9 luni sau după caz 12 luni), atunci va deveni necesară repetarea procedurii de formare a unui alt CŞS ad-hoc, începând cu prezentarea de către pretendent a tezei de doctor sau doctor habilitat pentru examinare la catedră. Vezi Regulamentul cu privire la funcţionarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova.

Fiecare membru al CŞS format ia cunoştinţă de teză, apreciază originalitatea, noutatea şi veridicitatea rezultatelor obţinute, precum şi capacitatea pretendentului la grad ştiinţific de a efectua cercetări teoretice şi experimentale, completând formularul Opinia membrului CŞS la examinarea prealabilă a tezei de doctorat.

CŞS autorizează publicarea autoreferatului/referatului ştiinţific şi stabileşte data susţinerii publice a tezei de doctor/doctor habilitat, precum şi organizaţiile/instituţiile care vor fi informate obligatoriu despre susţinerea tezei.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinere, secretarul ştiinţific al CŞS în mod obligatoriu expediază membrilor consiliului, referenţilor oficiali, precum şi bibliotecii ştiinţifice a ASEM câte un exemplar identic de teză şi autoreferatul/referatul ştiinţific al acesteia, cu semnătura secretarului ştiinţific al CŞS, a conducătorului/consultantului ştiinţific şi a autorului pe reversul copertei; Consiliului Naţional – teza şi autoreferatul/referatul ştiinţific, varianta electronică (format pdf, font 12-14), pentru a fi afişate pe site-ul respectiv.

Cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea publică a tezei, CŞS informează specialiştii din domeniu referitor la data, ora şi locul susţinerii tezei şi afişează un anunţ în instituţia respectivă şi pe site ul ASEM (vezi modelul).

Cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea tezei secretarul CŞS pune la dispoziţia pretendentului la grad ştiinţific avizele referenţilor oficiali. Teza de doctor/doctor habilitat poate fi înaintată spre susţinere şi în cazul unor avize negative ale referenţilor oficiali dacă pretendentul la grad ştiinţific nu-şi retrage teza.

Pentru demararea procedurii de susţinere a tezei în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat, este întocmită lista de prezenţă a membrilor CŞS şi a referenţilor oficiali (vezi modelul), iar pretendentul la grad ştiinţific depune dosarul cu următoarele acte: 1. Teza şi autoreferatul (numărul de exemplare după necesitate). 2. Actele prezentate în SŞP:

  • 2a. extrasul din procesul verbal al senatului cu privire la aprobarea temei tezei de doctor sau doctor habilitat şi conducătorului (consultantului) ştiinţific;
  • 2b. adeverinţa privind susţinerea examenelor de doctorat, în cazul tezelor de doctor (Formularul 3);
  • 2c. lista lucrărilor ştiinţifice publicate la tema tezei , semnată de autor şi certificată de secretarul ştiinţific al instituţiei (Formularul 1); originalul sau copiile publicaţiilor reprezentative.
  • 2d. avizul pozitiv al catedrei.

3. Hotărârea SŞP în baza examinării tezei de doctor sau doctor habilitat, la care se anexează copiile listei de prezenţă a membrilor seminarului şi Formularului evaluării tezei de către SŞP. În cazul susţinerii tezei de doctor habilitat se prezintă hotărârea a două SŞP.

4. Ordinul de formare aCŞS ad-hoc pentru organizarea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctor sau doctor habilitat.

5. Adeverinţa de depunere a tezei de doctor sau doctor habilitat în fondul Bibiotecii Naţionale a Republicii Moldova şi Bibliotecii ştiinţifice a ASEM.

6. Lista organizaţiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele sau referatele ştiinţifice (cu ştampila poştei). Consiliul ştiinţific specializat asigură prin dezbateri ştiinţifice în cadrul susţinerii publice examinarea obiectivă şi exigentă a tezei de doctor/doctor habilitat şi poartă întreaga răspundere pentru deciziile luate. Susţinerea publică se efectuează conform prevederilor Anexei 7.

Susţinerea publică a tezei poate avea loc în prezenţa tuturor membrilor CŞS sau în lipsa motivată doar a unuia dintre ei. În cazul prezenţei tuturor membrilor CŞS se admite lipsa motivată doar a unui referent oficial, dacă acesta a prezentat aviz favorabil (avizul referentului absent se va citi integral în şedinţa de susţinere a tezei).

După procedura de susţinere a tezei, CŞS decide, prin vot secret (Formular 9, 9a, 9b, 9c), asupra conferirii gradului ştiinţific. În situaţia când membrul CŞS nu confirmă gradul ştiinţific la care aspiră pretendentul, el trebuie să motiveze această hotărâre a sa în scris. În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai CŞS sau careva dintre referenţii oficiali propun respingerea sau perfectarea tezei CŞS este obligat să analizeze temeiurile acestei propuneri. Dacă se stabileşte că teza de doctor/doctor habilitat nu corespunde cerinţelor CNAA, CŞS recomandă pretendentului refacerea ei, procedura de susţinere urmând să fie reluată. Dacă se constată că pretendentul a comis plagiat, compilaţii, fraude ştiinţifice, CŞS respinge teza fără dreptul de a fi resusţinută , anunţând CNAA despre decizia luată. Pretendentul poate contesta decizia CŞS, adresîndu-se CNAA pe parcursul a 5 zile după procedura de susţinere publică a tezei.

Decizia CŞS referitor la conferirea gradului ştiinţific de doctor /doctor habilitat se adopta cu cel puţin 2/3 din voturile membrilor prezenţi. În cazul când pretendentul la grad ştiinţific nu a acumulat 2/3 din voturi pro, CŞS expediază în adresa CNAA teza şi dosarul de atestare cu decizia prin care se anunţă rezultatele votării.

După susţinere, în termen de 45 zile, teza şi dosarul pretendentului, cu actele perfectate în strictă corespundere cu formularele şi modelele respective, se înaintează la CNAA (conform Anexei 4). Un dosar mai complet se păstrează în ASEM (vezi actele necesare). Responsabilitatea pentru corectitudinea şi plenitudinea actelor incluse în dosarul de atestare şi corespunderea lor actelor normative ale CNAA o poartă preşedintele şi secretarul ştiinţific ai CŞS.

Dosarul de atestare pentru conferirea gradului ştiinţific (varianta scrisă şi electronică) şi teza de doctor sau doctor habilitat sînt depuse la cancelaria CNAA de secretarul ştiinţific al CŞS. În caz de corespundere cerinţelor regulamentare, ele sunt transmise secţiilor de specialitate ale Comisiei de atestare, care, după o examinare minuţioasă, le transmit comisiei de experţi în domeniu, împreună cu obiecţiile şi sugestiile pe care le au. Dosarul în care se depistează lipsa unor documente sau întocmirea lor incorectă, perfectarea sau redactarea neglijentă a acestuia cât şi a tezei (autoreferatului) se restituie ASEM, pentru a fi perfectat în corespundere cu actele normative ale CNAA.

Comisiile de experţi examinează tezele, autoreferatele şi dosarele de atestare, obiecţiile şi sugestiile secţiilor de specialitate şi pregătesc concluziile respective pentru Comisia de atestare. Aceasta din urmă examinează dosarul de atestare şi, în baza propriilor aprecieri, a propunerilor secţiilor de specialitate, a comisiilor de experţi, a experţilor independenţi, adoptă deciza asupra dosarului. În cazul depistării în dosar a unor falsuri sau a unor activităţi incompatibile cu etica omului de ştiinţă, Comisia de atestare respinge dosarul şi aplică sancţiunile corespunzătoare CŞS care l-a promovat. Termenul de examinare a dosarelor la CNAA este de 6 luni.

Gradul ştiinţific de doctor se acordă în baza hotărârii Comisiei de atestare de a confirma decizia CŞS. Drept dată a conferirii gradului ştiinţific de doctor se consideră data şedinţei de susţinere publică a tezei în CŞS. Diploma de doctor şi de doctor habilitat  este eliberată de CNAA. Responsabilităţile preşedintelui, secretarului, membrilor CŞS şi a referenţilor oficiali vezi în 17 Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, Cap. XII, punctul 18.

Adresa la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate sunt publicate pe site-ul administrat de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare www.cnaa.md