September 19, 2017 +022402992scldoct@ase.md

Evaluarea tezei de doctorat în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil (SŞP)

Home / Susţinerea Tezei de doctorat / Evaluarea tezei de doctorat în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil (SŞP)

În cadrul ASEM funcţionează 7 SŞP:

 1. Teorii şi strategii de dezvoltare economică durabilă
 2. Managementul şi marketingul în economia contemporană
 3. Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar
 4.  Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare
 5. Suportul analitică-informatic al societăţii
 6. Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan
 7. Geografia economică, socială şi politică.

 Vezi componenţa nominală a membrilor  SSP  Pentru demararea procedurii de susţinere a tezei la nivelul de Seminar Ştiinţific de Profil, doctorandul depune dosarul cu următoarele acte:

 • cererea pretendentului la grad ştiinţific pe numele preşedintelui SŞP (vezi modelul)
 • extrasul din procesul-verbal al Senatului ASEM cu privire la aprobarea temei şi numirea conducătorului de doctorat;
 • certificatul de finalizare a Programului de Pregătire Avansată şi adeverinţa de susţinere a examenelor de doctorat ;
 • lista publicaţiilor ştiinţifice la tema tezei şi originalul sau copiile publicaţiilor reprezentative ;
 • procesul-verbal şi avizul catedrei în cadrul căreia a fost elaborată teza.
 • teza de doctorat
 • autoreferatul la teza de doctorat.

În termen de 1 lună conducerea SSP împreună cu membrii seminarului efectuează expertiza prealabilă a tezei. Membrii SŞP nominalizaţi de conducerea SŞP ca experţi examinează teza şi fiecare completează  Formularul de evaluare a tezei de doctorat, conform modelului aprobat de CNAA. Cu cel puţin 10 zile înainte de convocarea şedinţei SŞP pe site-ul ASEM este afişat avizul de examinare a tezei (vezi modelul). Şedinţa SŞP se consideră deliberativă dacă la ea au fost prezenţi cel puţin 2/3 din membrii seminarului şi, după caz, 2-3 reprezentanţi ai instituţiilor în care se efectuează cercetări similare în domeniul tezei, cu drept de vot consultativ. În cadrul şedinţei SŞP pretendentul la grad ştiinţific prezintă un raport detaliat (30-40 min.) în care:

 • informează asistenţa despre unitatea de cercetare în care a fost elaborată teza; baza tehnico-ştiinţifică utilizată; aportul personal, prezentând (după necesitate) toate materialele ce confirmă autenticitatea şi dreptul de autor al rezultatelor expuse în teză;
 • expune conţinutul tezei, evidenţiind actualitatea, noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor şi locul lor în contextul cercetărilor de profil din ţară şi din lume, concluziile şi recomandările făcute, publicaţiile la tema tezei.

Membrii SŞP îşi expun imparţial obiecţiile şi opiniile referitor la valoarea tezei, precum şi la corespunderea tezei rigorilor cerinţelor regulamentare. În procesul dezbaterilor şi analizei ştiinţifice, ţinând cont de evaluările experţilor, membrii seminarului prezenţi în şedinţă, cu o simplă majoritate de voturi, se pronunţă asupra valorii tezei în baza criteriilor din  Formularul evaluării tezei de doctor /doctor habilitat. Pentru susţinerea tezelor de doctor SŞP propune 2 referenţi oficiali cu grad ştiinţific, cel puţin unul – cu grad de doctor habilitat sau cu grad de doctor în ştiinţe secundat de titlul de profesor universitar/profesor cercetător. Pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat sunt propuşi 3 referenţi oficiali – doctori habilitaţi. Pentru tezele de doctor habilitat acceptate la 2 specialităţi SŞP propune câte 2 referenţi oficiali la fiecare specialitate, doctori habilitaţi. În calitate de referenţi oficiali se numesc persoane din subdiviziuni (catedre, laboratoare) ale instituţiilor diferite de cele în care a fost elaborată teza, activează CŞS sau pretendentul şi care nu au publicaţii ştiinţifice comune cu acesta. Cu motivarea respectivă, acceptată de CNAA, se admite ca un referent oficial să fie din instituţia în care activează CŞS sau pretendentul la titlu, dar dintr-o altă subdiviziune. În cazul în care teza corespunde tuturor cerinţelor CNAA, SŞP prezintă un demers către Senatul ASEM (vezi modelul), la care se anexează:

 1. teza de doctorat şi autoreferatul
 2. dosarul pretendentului la grad ştiinţific, prezentat în SŞP;
 3. hotărârea SŞP (vezi modelul), la care se anexează copiile listei de prezenţă a membrilor SŞP şi Formularul evaluării tezei  de SŞP
 4. datele privind membrii SŞP şi referenţii oficiali (formularul 7).

Cu Hotărârea SŞP, extrasul din decizia Senatului ASEM (vezi modelul) şi demersul Senatului ASEM (vezi modelul),  dosarul pretendentului se prezintă la CNAA pentru expertizare şi aprobarea membrilor CSS şi a referenţilor oficiali. În cazul avizului negativ al SŞP, pretendentul la grad ştiinţific poate depune cerere pentru examinarea tezei la o altă instituţie organizatoare de doctorat în cadrul căreia există SŞP la specialitatea respectivă. În caz aparte membrii seminarului pot să-şi exprime opinie specială, care se fixează în stenograma şedinţei seminarului ştiinţific de profil .  Vezi  Regulamentul privind constituirea şi activitatea Seminarului Ştiinţific de Profil