September 26, 2021 +022402992scldoct@ase.md
 • Conducătorii Științifici

Pe parcursul elaborării tezei de doctorat doctorandul este îndrumat de un conducător de doctorat. În calitate de conducător de doctorat poate fi desemnată persoana care deţine titlul de doctor sau doctor habilitat şi îndeplineşte un set minimal de indicatori de performanţă ştiinţifică, propus de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi aprobat prin ordinul ministrului educaţiei. Vezi Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat). Pentru desfăşurarea doctoratului, pe lângă conducătorul de doctorat studentul-doctorand este sprijinit şi de o comisie de îndrumare. Comisia de îndrumare a tezei de doctorat, propusă de conducătorul de doctorat, este compusă din 3 cercetători, cu sau fără drept de a conduce teze de doctorat, specialişti în tematica tezei de doctorat sau tematici conexe, din aceeaşi sau diferite unităţi de cercetare

Rolul conducătorului de doctorat se reduce la următoarele:

 • a-l ajuta pe doctorand să se orienteze în imensa cantitate de informaţie existentă la ora actuală;
 • a-l ajuta pe doctorand să formuleze tema tezei de doctorat, scopul şi obiectivele cercetării, să aleagă metodologia cercetării;
 • a transmite doctoranzilor experienţa sa de cercetare;
 • a verifica în permanenţă realizările doctorandului şi a-i oferi suport psihologic;
 • a consulta teoretic, metodologic şi stilistic scrierea tezei de doctorat;
 • a elabora Avizul primar (în scris) la teza de doctorat a doctorandului la etapa finală.

Rolul comisiei de îndrumare:

 • monitorizarea parcursului tezei de doctorat conform graficului stabilit în Planul individual al studentului-doctorand;
 • supravegherea calităţii investigaţiilor efectuate de studentul-doctorand;
 • depistarea şi soluţionarea eventualelor dificultăţi apărute în procesul de elaborare a tezei;
 • constatarea gradului de finalizare a tezei conform cerinţelor prevăzute de procedura de atestare;
 • acordarea suportului în menţinerea relaţiilor dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand, care ar asigura îndeplinirea în termen şi la un înalt nivel ştiinţific a tezei de doctorat.

Pentru a găsi potenţialul conducător, este recomandabil:

 • a utiliza lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducere a doctoranzilor;
 • a consulta publicaţiile ştiinţifice ale potenţialilor conducători.

Pentru prima întâlnire cu potenţialul conducător de doctorat studentul-doctorand pregăteşte un CV, o prezentare a unei direcţii de cercetare, precum şi lista de întrebări la care ar dori să obţină răspuns. Tema de cercetare apare din discuţiile dintre doctorand şi conducătorul de doctorat.

Funcţiile şi obligaţiile conducătorului de doctiorat, precum şi formele de îndrumare a doctoranzilor sunt reflectate în Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale a ASEM (capitolul X)

Monitorizarea procesului de cercetare a doctorandului se efectuează în baza documentului Raportul anual al Comisiei de indrumare şi Registrul conducătorului de doctorat.